باربری تهران باربری تهران

باربری تهران مشهد

بخشنامه و اطلاعیه ها

لینک بخشنامه توضیحات تاریخ انتشار
خیلی مهم و فوری: اعزام کامیون به مقصد بندر امام خمینی (خیلی فوری –خیلی مهم ) مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: درخواست اعزام کامیون به مقصد بندر امام خمینی (ره) سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 11/11030 مورخ 98/03/02 اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران (تصویر پیوست)، در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق، خواهشمند است با عنایت به پهلوگیری تعداد زیادی کشتی حامل کالاهای اساسی در بندر امام خمینی (ره) و نیاز مبرم به انواع کامیون جهت حمل محمولات فله، نسبت به اعزام کامیون به بندر مذکور به صورت روزانه همکاری و مساعدت لازم معمول و نتیجه را در قالب گزارش به صورت مکتوب (شماره (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
رفع مشکلات احتمالی سوخت ناوگان فعال در حمل کالاهای اساسی مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: رفع مشکلات احتمالی سوخت ناوگان فعال در حمل کالاهای اساسی سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 11/10160 مورخ 98/02/30 اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران، به پیوست تصویر نامه شماره 19968/74/1 مورخ 98/02/25 دفتر محترم حمل و نقل کالا سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای در خصوص رفع مشکلات احتمالی سوخت ناوگان فعال در حمل کالاهای اساسی به منظور تشویق رانندگان برای مراجعه به بنادر جهت آگاهی و بهره برداری ارسال می‌گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه‌: 98/227 تاریخ نامه:‌ (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
درخواست اعزام کامیون به بندرعباس مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: درخواست اعزام کامیون به بندرعباس سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 11/10439 مورخ 98/02/30 اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران، به پیوست تصویر نامه شماره 94/7278 مورخ 98/02/28 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان هرمزگان در خصوص اعزام کامیون به بندرعباس جهت حمل کالاهای اساسی و کالاهای فله جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می‌گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه: 98/221 تاریخ نامه:‌ (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
درخواست اعزام کامیون به استان گلستان مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: درخواست اعزام کامیون به استان گلستان سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 11/8922 مورخ 98/02/24 اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران، به پیوست تصویر نامه شماره 97/7296 مورخ 98/02/18 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گلستان در خصوص اعزام کامیون به استان گلستان جهت حمل محصولات کشاورزی از نیمه دوم اردیبهشت ماه لغایت تیرماه سالجاری جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می‌گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه: 98/226 تاریخ نامه:‌ (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
الزام به استفاده از دستگاه کارتخوان جهت دریافت وجوهات قانونی مترتب بر بارنامه مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: الزام به استفاده از دستگاه کارتخوان جهت دریافت وجوهات قانونی مترتب بر بارنامه سلام علیکم؛ احتراما، به پیوست تصویر نامه شماره 11/8915 مورخ 98/02/24 اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران در خصوص الزام به استفاده از دستگاه کارتخوان P.O.S جهت دریافت وجوهات قانونی مترتب بر بارنامه جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می‌گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه: 9/200 تاریخ نامه: (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
درخواست اعزام کامیون به شهرستان عسلویه مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: درخواست اعزام کامیون به شهرستان عسلویه سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 11/9498 مورخ 98/02/27 اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران، به پیوست تصویر نامه شماره 95/4646 مورخ 98/02/23 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر در خصوص اعزام کامیون (لبه دار، اطاقدار، کفی و تانکر) جهت حمل محمولات پتروشیمی از شهرستان عسلویه جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می‌گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه: 98/197 تاریخ (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique6" rel="directory">سخن اعضاء </a>
نظارت دقیق بر اجرای بخشنامه‌ها و دستور العمل‌های صادره مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: نظارت دقیق بر اجرای بخشنامه‌ها و دستور العمل‌های صادره سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 11/9497 مورخ 98/02/27 اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران، به پیوست تصویر نامه شماره 19783/74/1 مورخ 98/02/25 مدیرکل محترم دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق جهت آگاهی و رعایت مفاد نامه مذکور ارسال می‌گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه‌: 98/198 تاریخ نامه:‌ (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
درخواست اعزام کامیون به مقصد بندر امام مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: درخواست اعزام کامیون به مقصد بندر امام (ره) سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 11/6071 مورخ 98/02/11 اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران ، به پیوست تصویر نمه شماره 11384/74/11مورخ 98/02/09 مدیرکل محترم دفتر حمل و نقل و ضمیمه مربوطه در خصوص اعزام کامیون به مقصد بندر امام (ره) جهت حمل کنجاله سویا و دانه‌های روغنی به منظور آگاهی و اقدام لازم ارسال می‌گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه: 98/158 تاریخ نامه: (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
اعلام محدودیت‌های حمل محمولات ترافیکی محورهای استان گیلان مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: اعلام محدودیت‌های حمل محمولات ترافیکی محورهای استان گیلان سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 11/7256 مورخ 98/02/17 اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران، به پیوست تصویر نامه شماره 14130/72/6 مورخ 98/02/15 دفتر آمار، ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای مبنی بر اعلام محدودیت‌های حمل محمولات ترافیکی در محور لنگرود به چابکسر و ورودی لوشان در حوزه استحفاظی استان گیلان جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می‌گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه: 98/168 تاریخ نامه: (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
درخواست اعزام کامیون به مقصد بندر امام مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: درخواست اعزام کامیون به مقصد بندر امام (ره) سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 11/6690 مورخ 98/02/15 اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران، به پیوست تصویر نامه شماره 13300/74/11 مورخ 98/02/12 دفتر حمل و نقل کالا در خصوص اعزام کامیون (اطاقدار و تریلی کمپرسی) به مقصد بندر امام (ره) جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می‌گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه:‌ 98/135 تاریخ نامه:‌ (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>

باربری تهران مشهد   وانت بار مشهد   باربری تهران به مشهد   باربری مشهد تهران   باربری مشهد به تهران   تلفن باربری مشهد   لیست باربری های مشهد   پایانه باربری مشهد   هزینه باربری تهران مشهد   نرخ باربری تهران مشهد   اتوبار تهران مشهد   اتوبار تهران مشهد   اتوبار   باربری   تهران مشهد   مشهد تهران   تلفن باربری تهران مشهد   پایانه باربری تهران مشهد   آدرس باربری تهران مشهد   باربری تهران شهرستان   کامیونت تهران مشهد   کامیونت کمپرسی تهران مشهد   کامیونت روباز تهران مشهد   کامیونت مسقف تهران مشهد   کامیون تهران مشهد   تریلی تهران مشهد   ترانزیت تهران مشهد   خاور تهران مشهد   تلفن باربری مشهد   تلفن باربری تهران   تلفن پایانه باربری مشهد   تلفن باربری تهران مشهد   باربری از تهران به مشهد   قیمت باربری تهران مشهد   بهترین باربری برای اسباب کشی   باربری اینترنتی   باربری های مشهد   باربری مشهد   وانت بار تهران مشهد  

شماره های تماس

(+98)-02188203216 
(+98)-02188205714 
(+98)-02188205947 
(+98)-02188205163 
(+98)-09190391682  
(+98)-09190391683

. . . . . . .
باربری تهران مشهد © 2018
باربری باربری تهران مشهد 02188203216 ارسال ایمیل به باربری